Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


       VÄSTERSTRANDS ALLMÄNNA IDROTTSKLUBB
KARLSTAD

 

Stadgar                                       Antagna vid årsmötet 1984-05-11

Västerstrands AIK, stiftad den 11 oktober 1940, har till ändamål att genom utövande av idrott verka för medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda. 

MEDLEMSKAP

§1

Medlem inväljes i föreningen av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av årsavgiften, om sådan avgift fastställts av årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Genom beslut av årsmötet för person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

§2

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Han anses dock inte skild från föreningen förrän han fullgjort sina skyldigheter mot densamma.

§3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlem har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen avsedd tid- minst 14 dagar.

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne på betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§ RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

MEDLEM

§4

-har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmar,

-har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

-skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,

-har rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§5

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§6

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som övriga medlemmar dock under förutsättning att han erlagt stadgad årsavgift.

STYRELSEN

§7

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridandet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen bindande regler iakttas; verkställa av årsmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningens medel, och förbereda årsmötet.

§8

Styrelsen består av ordförande och 7 övriga ledarmöter jämte 5 suppleanter.

§9

Styrelsens ledarmöter och suppleanter i styrelsens utses av ordinarie årsmöte bland föreningens röstberättigande medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilket enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§10

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledarmöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid lika röstetal vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§11

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs och att tillse att fattade beslut verkställs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övriga fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledarmöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren;

Att föra protokoll över styrelsens sammanträden, att registrera och förvara skrivelser, att tillse att fattade beslut verkställs, att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelsen för föreningen.

Kassören;

Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, att se till att föreningens söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl. som finns att få, att driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa, att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper, att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- resp. kontrolluppgifter, att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också föreningen förvärvade priser införs, att till betryggande belopp försäkra föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter.

§12

Så länge föreningen utövar endast en idrottsgren fungerar huvudstyrelsen som sektionsstyrelse.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§13

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj till 30 april.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskap, årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

MÖTEN
Ordinarie möten

§15

Med föreningen hålls dels årsmöte i maj månad och dels styrelsemöte minst 9 gånger årligen.

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall på betryggande sätt tillkännages senast fjorton dagar före mötet.

Styrelsen skall hålla revisionshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast 3 dagar före årsmötet.

§16

Rösträtt tillkommer medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och som under året fyller lägst 15år samt hedersmedlem.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Icke röstberättigade medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt.

§17

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar närvarande på mötet.

§18

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

 1. Fråga om mötets behörigande utlysande.
 2. Fastställande av dagordningen.
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Val av
  1. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
  2. Sju ledarmöter i styrelsen för en tid av ett år
  3. Fem suppleanter u styrelsen för en tid av ett år
  4. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsen ledamöter delta,
  5. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
 10. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av röstberättigande medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte

§19

Styrelsen för kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigande medlemmar.

Underlåter sig styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju dagar öre mötet till medlemmar eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslagi klubblokalen eller dyl.

Vid extra möte får endast dagordningen upptaget ärende avgöras.

§20

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 och 17 §§.

BESLUT,OMRÖSTNING

§21

Beslut fattad med acklamation eller efter votering om sådan begärs.

Med undantag för de i 22§ första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR MM

§22

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§23

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§24

Utöver dessa stadgar gäller riksförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Uppdaterad: 26 JAN 2018 11:27 Skribent: Margareta Grahn
Epost: This is a mailto link

Är du tjej och vill börja spela bandy? 

Vi har träningar för dig som är i knatteåldern ända upp till damlaget

Ring vår ungdomsansvarige Sören Andersson för mer information

Tfn: 0705750074

 

      Vi stödjer

Västerstrands AIK

Säsongen 2019/2020

 

  

Montagetjänst Bodin & Co AB logga skylt 35x12 cm

logo 

Byggfolket

 

maxilogga-eps-[konvert.]

 

Postadress:
Västerstrands AIK - Bandy
Box 2126
65002 Karlstad

Besöksadress:
Stadiovägen 4
65340 Karlstad

Kontakt:
Tel: +46705750074
E-post: This is a mailto link

Se all info